GITD - treść główna

Dziennik Urzędowy

Pozycja Tytuł Data publikacji Plik
1 zarządzenie nr 1/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, o którym mowa w Instrukcji z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego i w załącznikach do tej Instrukcji 2017-01-05 pdf
2 zarządzenie nr 2/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2017-01-17 pdf
3 zarządzenie nr 3/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie szkolenia obronnego pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2017-01-17 pdf
4 zarządzenie nr 4/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem – „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” 2017-01-26 pdf
5 zarządzenie nr 5/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2017-01-27 pdf
6 zarządzenie nr 6/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem – „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego” 2017-02-03 pdf
7 zarządzenie nr 7/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udziału pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w kursach specjalistycznych Inspekcji Transportu Drogowego lub egzaminach kwalifikacyjnych, organizowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego 2017-02-06 pdf
8 zarządzenie nr 8/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kursów specjalistycznych i szkoleń inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych organizowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego 2017-02-06 pdf
9 zarządzenie nr 9/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powołania Zespołu monitorowania zagrożeń w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2017-02-06 pdf
10 zarządzenie nr 10/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu opracowania Kierunków działania Inspekcji Transportu Drogowego, Ramowego Planu Kontroli Inspekcji Transportu Drogowego oraz Kierunków działania Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego 2017-02-09 pdf
11 zarządzenie nr 11/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem – „Utrzymanie i Rozwój Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń” 2017-02-16 pdf
12 zarządzenie nr 12/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokiego współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców dla 2016 r. 2017-03-02 pdf
13 zarządzenie nr 13/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2017 r. 2017-03-07 pdf
14 zarządzenie nr 14/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 7 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego oraz Zarządu Projektu – „Wytworzenie, rozwój i utrzymanie rozwiązania informatycznego OpenBTM dla potrzeb Biura do spraw Transportu Międzynarodowego w ramach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego” 2017-03-07 pdf
15 zarządzenie nr 15/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia zespołu do spraw opracowania projektu porozumienia pomiędzy Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, a Instytutem Transportu Samochodowego 2017-04-14 pdf
16 zarządzenie nr 16/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2017-04-28 pdf
17 zarządzenie nr 17/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 4 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem – „Utrzymanie i Rozwój systemu teleinformatycznego do wsparcia procesów realizowanych przez Biuro Elektronicznego Poboru Opłat w ramach kontroli uiszczania opłat w systemie elektronicznego poboru opłat” 2017-05-08 pdf
18 zarządzenie nr 18/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu monitorowania zagrożeń w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2017-05-11 pdf
19 zarządzenie nr 19/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego do spraw udziału Inspekcji Transportu Drogowego w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów 2017-05-12 pdf
20 zarządzenie nr 20/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ustalenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2017-05-15 pdf
21 zarządzenie nr 21/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 30 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia zespołu do spraw opracowania projektu porozumienia pomiędzy Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, a Instytutem Transportu Samochodowego 2017-05-31 pdf
22 zarządzenie nr 22/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2017-06-01 pdf
23 zarządzenie nr 23/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem „Wydruk masowy realizowany przez Konsorcjum Wykonawców” 2017-06-05 pdf
24 zarządzenie nr 24/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw opracowania projektu systemu kontroli i sankcjonowania naruszeń związanych z przejazdem pojazdów nienormatywnych przy wykorzystaniu urządzeń do pomiaru parametrów pojazdów w ruchu 2017-06-09 pdf
25 zarządzenie nr 25/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przygotowania i organizacji głównego stanowiska kierowania Głównego Inspektora Transportu Drogowego w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy 2017-06-20 pdf
26 zarządzenie nr 26/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania 2017-06-26 pdf
27 zarządzenie nr 27/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2017-07-12 pdf
28 zarządzenie nr 28/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego 2017-07-20 pdf
29 zarządzenie nr 29/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu zajmującego się wdrażaniem wniosków de lege ferenda zgłaszanych przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz dokonaniem oceny wewnętrznych aktów prawnych pod kątem obniżania ryzyka wystąpienia regulacji korupcjogennych 2017-08-07 pdf
30 zarządzenie nr 30/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci i stempli 2017-08-07 pdf
31 zarządzenie nr 31/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego 2017-08-29 pdf
32 zarządzenie nr 32/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2017-08-30 pdf
33 zarządzenie nr 33/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 4 września 2017 r. w sprawie opracowania Planu operacyjnego funkcjonowania Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2017-09-05 pdf
34 zarządzenie nr 34/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu oraz grup specjalistycznych do spraw przygotowania projektów dokumentów aplikacyjnych dla projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego" 2017-09-05 pdf
35 zarządzenie nr 35/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 25 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania 2017-09-25 pdf
36 zarządzenie nr 36/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 17 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem – „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego” 2017-10-17 pdf
37 zarządzenie nr 37/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 24 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zajmującego się wdrażaniem wniosków de lege ferenda zgłaszanych przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz dokonaniem oceny wewnętrznych aktów prawnych pod kątem obniżania ryzyka wystąpienia regulacji korupcjogennych 2017-10-24 pdf
38 zarządzenie nr 38/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 25 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego 2017-10-25 pdf
39 Zarządzenie Nr 39/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia praktycznego poprawkowego egzaminu kwalfikacyjnego II stopnia 2017-11-03 pdf
40 Zarządzenie Nr 40/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 3 listopada 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie wyznaczenia audytora wewnętrznego, o którym mowa w Instrukcji z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego i w załącznikach do tej Instrukcji 2017-11-03 pdf
41 Zarządzenie Nr 41/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2017-11-03 pdf
42 Zarządzenie Nr 42/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 17 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania 2017-11-17 pdf
43 Zarządzenie Nr 43/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 17 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia zespołu do spraw opracowania projektu porozumienia pomiędzy Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, a Instytutem Transportu Samochodowego 2017-11-17 pdf
44 zarządzenie Nr 44/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie brakowania i zniszczenia druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego 2017-11-27 pdf
45 zarządzenie nr 45/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2017-12-15 pdf
46 zarządzenie nr 46/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych 2017-12-18 pdf
47 zarządzenie nr 47/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej druków ścisłego zarachowania – bloczków mandatowych znajdujących się na stanie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2017-12-20 pdf
48 zarządzenie nr 48/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej druków ścisłego zarachowania – bloczków mandatowych znajdujących się na stanie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2017-12-29 pdf

Informacja o publikacji

Opublikowano: Sławomir Zaniewski - 05.01.2017 13:52:04
Ostatnia aktualizacja: - 05.12.2019 12:20:30

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności