GITD - treść główna

Dziennik Urzędowy

Pozycja Tytuł Data publikacji Plik
1 zarządzenie nr 1/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych 2018-02-02 pdf
2 zarządzenie nr 2/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2018 roku 2018-02-06 pdf
3 zarządzenie nr 3/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2018-02-06 pdf
4 zarządzenie nr 4/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2018-02-07 pdf
5 zarządzenie nr 5/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu koordynującego proces przystosowania Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 2018-03-15 pdf
6 zarządzenie nr 6/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2018-03-23 pdf
7 zarządzenie nr 7/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu koordynującego proces przystosowania Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 2018-03-26 pdf
8 zarządzenie nr 8/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie określenia wysokiego współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców za rok 2017 2018-03-30 pdf
9 zarządzenie nr 9/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 6 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2018-04-06 pdf
10 zarządzenie nr 10/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 11 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu koordynującego proces przystosowania Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 2018-04-12 pdf
11 zarządzenie nr 11/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem – „Przejęcie Krajowego Systemu Poboru Opłat przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego” 2018-04-13 pdf
12 zarządzenie nr 12/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu projektowego oraz grup specjalistycznych do spraw realizacji projektu "Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego" 2018-04-17 pdf
13 zarządzenie nr 13/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego” 2018-04-17 pdf
14 zarządzenie nr 14/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2018-04-30 pdf
15 zarządzenie nr 15/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie opracowania „Planu operacyjnego funkcjonowania Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” 2018-05-02 pdf
16 zarządzenie nr 16/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie przygotowania i organizacji głównego stanowiska kierowania Głównego Inspektora Transportu Drogowego w stałej siedzibie i zapasowym miejscu pracy 2018-05-02 pdf
17 zarządzenie nr 17/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie wzoru legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz trybu przyznawania umundurowania służbowego tym pracownikom 2018-05-15 pdf
18 zarządzenie nr 18/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 19 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem – „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego” 2018-05-19 pdf
19 zarządzenie nr 19/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie utworzenia stałego dyżuru Głównego Inspektora Transportu Drogowego 2018-05-24 pdf
20 zarządzenie nr 20/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2018-05-24 pdf
21 zarządzenie nr 21/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania programu - „Nowy Krajowy System Poboru Opłat" 2018-05-28 pdf
22 zarządzenie nr 22/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Inspektora Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2018-05-28 pdf
23 zarządzenie nr 23/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem – „Wytworzenie i wdrożenie Centralnego Systemu Przetwarzania dla Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych oraz utrzymania i rozwoju systemu” 2018-06-11 pdf
24 zarządzenie nr 24/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw związanych z wykrywaniem oszustw i urządzeń manipulacyjnych w tachografach 2018-06-12 pdf
25 zarządzenie nr 25/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2018-06-20 pdf
26 zarządzenie nr 26/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2018-06-26 pdf
27 zarządzenie nr 27/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2018-06-29 pdf
28 zarządzenie nr 28/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych 2018-07-04 pdf
29 zarządzenie nr 29/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem – „Utrzymanie i Rozwój Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń” 2018-07-04 pdf
30 zarządzenie nr 30/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem – „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego" 2018-07-17 pdf
31 zarządzenie nr 31/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych 2018-07-20 pdf
32 zarządzenie nr 32/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2018-07-25 pdf
33 zarządzenie nr 33/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli przewozu drogowego 2018-08-02 pdf
34 zarządzenie nr 34/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego 2018-08-02 pdf
35 zarządzenie nr 35/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 7 sierpnia 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem - „Przejęcie Krajowego Systemu Poboru Opłat przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego" 2018-08-07 pdf
36 zarządzenie nr 36/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2018-08-27 pdf
37 zarządzenie nr 37/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego w zakresie kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz spełniania wymagań przez ciśnieniowe urządzenia transportowe 2018-08-28 pdf
38 zarządzenie nr 38/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2018-08-31 pdf
39 zarządzenie nr 39/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie procedury naboru kandydatów na aplikantów Inspekcji Transportu Drogowego w wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego 2018-08-31 pdf
40 zarządzenie nr 40/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 6 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2018-09-06 pdf
41 zarządzenie nr 41/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat 2018-09-11 pdf
42 zarządzenie nr 42/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu zajmującego się wdrażaniem wniosków de lege ferenda zgłaszanych przez Najwyższą Izbę Kontroli 2018-09-12 pdf
43 zarządzenie nr 43/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2018-09-20 pdf
44 zarządzenie nr 44/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zasad planowania, prowadzenia i dokumentowania kontroli wykonywanych przez pracowników Biura Nadzoru Inspekcyjnego 2018-09-20 pdf
45 zarządzenie nr 45/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 28 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2018-09-28 pdf
46 zarządzenie nr 46/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 8 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego 2018-10-08 pdf
47 zarządzenie nr 47/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 10 października 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie metodyki prowadzenia postępowań administracyjnych, obiegu dokumentacji kontrolnej i jej weryfikacji 2018-10-11 pdf
48 zarządzenie nr 48/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 23 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego 2018-10-24 pdf
49 zarządzenie nr 49/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania 2018-10-24 pdf
50 zarządzenie nr 50/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 24 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury naboru kandydatów na aplikantów Inspekcji Transportu Drogowego w wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego 2018-10-24 pdf
51 zarządzenie nr 51/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zarządzania kontami Centrum Przetwarzania Danych Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym 2018-10-25 pdf
52 zarządzenie nr 52/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem - „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym" 2018-11-08 pdf
53 zarządzenie nr 53/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kursów specjalistycznych i szkoleń inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych organizowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego 2018-11-16 pdf
54 zarządzenie nr 54/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udziału pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w kursach specjalistycznych Inspekcji Transportu Drogowego lub egzaminach kwalifikacyjnych, organizowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego 2018-11-16 pdf
55 zarządzenie nr 55/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Kancelarii Tajnej oraz powołania Kierownika Kancelarii Tajnej w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2018-11-21 pdf
56 zarządzenie nr 56/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, o którym mowa w Instrukcji z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego i w załącznikach do tej Instrukcji 2018-12-07 pdf
57 zarządzenie nr 57/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu polityki rachunkowości w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2018-12-15 pdf
58 zarządzenie nr 58/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2018-12-21 pdf
59 zarządzenie nr 59/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej druków ścisłego zarachowania - bloczków mandatowych znajdujących się na stanie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2018-12-21 pdf
60 zarządzenie nr 60/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2018-12-31 pdf
61 zarządzenie nr 61/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej druków ścisłego zarachowania – bloczków mandatowych znajdujących się na stanie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2018-12-31 pdf

Informacja o publikacji

Opublikowano: Renata Pietras - 01.01.2018 01:00:02
Ostatnia aktualizacja: - 05.12.2019 12:27:21

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności