GITD - treść główna

Kontakt do komórek organizacyjnych GITD

Główny Inspektor

Alvin Gajadhur
tel. 22 22 04 888
fax: 22 22 04 898

 

p.o. Zastępca Głównego Inspektora

Joanna Smolińska
tel. 22 22 04 888
fax: 22 22 04 898

Dyrektor Generalny DG

Katarzyna Garnys
Sekretariat: tel. 22 22 04 906

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wykonuje zadania zastrzeżone ustawami do jego kompetencji, w szczególności:
1) zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy,
2) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie (chyba, że ustawa stanowi inaczej) oraz realizuje politykę personalną w służbie cywilnej,
3) wykonuje określone zadania kierownika Urzędu jeżeli odrębne przepisy tak stanowią,
4) wykonuje inne zadania z upoważnienia Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
Dyrektor Generalny ustala zasady dyscypliny pracy oraz wewnętrzne przepisy porządkowe i ogłasza je w formie zarządzeń.

Szczegółowe kompetencje Dyrektora Generalnego określa art. 20 ustawy o służbie cywilnej.

Biuro Dyrektora Generalnego BDG

Dyrektor Marcin Wójcik
tel. 22 22 04 906
fax: 22 22 04 899

Do zadań Biura Dyrektora Generalnego należy opracowywanie i nadzór nad wdrażaniem rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Inspektoracie; prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy pracowników, w tym rozwoju zawodowego pracowników; prowadzenie spraw wynikających z procesów rekrutacji i selekcji; analiza potrzeb szkoleniowych pracowników Inspektoratu we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi; opracowywanie planów szkoleń pracowników Inspektoratu, organizacja szkoleń, kursów, seminariów i innych form kształcenia i doskonalenia zawodowego, z wyłączeniem spraw należących do właściwości Biura Nadzoru Inspekcyjnego; tworzenie polityki wynagrodzeniowej w uzgodnieniu z dyrektorem Biura Finansowego oraz współpraca z Biurem Finansowym przy nadzorowaniu wdrażania polityki wynagrodzeniowej; organizacja praktyk i staży zawodowych; obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; prowadzenie kancelarii Inspektoratu; prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem majątkiem Inspektoratu; administrowanie nieruchomościami Inspektoratu; prowadzenie spraw związanych z gospodarką magazynową i materiałową; zapewnienie właściwych narzędzi i warunków pracy pracownikom Inspektoratu; prowadzenie archiwum zakładowego; koordynacja zadań związanych z kontrolą zarządczą; obsługa organizacyjna wieloosobowego stanowiska do spraw audytu wewnętrznego; monitorowanie przestrzegania w Inspektoracie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125); realizacja zadań z zakresu kontroli wewnętrznej, koordynacja oraz monitorowanie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie kontroli zewnętrznych; tworzenie, w porozumieniu z innymi komórkami organizacyjnymi procesów wspierających i usprawniających realizację zadań związanych z działalnością Inspekcji w zakresie kompetencji Dyrektora Generalnego; współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kompetencji Dyrektora Generalnego; realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; realizacja zadań związanych z gospodarowaniem środkami transportu, z wyłączeniem pojazdów Mobilnych Jednostek Kontrolnych.

Biuro Nadzoru Inspekcyjnego BNI

Dyrektor Mariusz Kurczyński
tel. 22 22 04 839
fax: 22 22 04 893

Biuro Nadzoru Inspekcyjnego przygotowuje kierunki działań Inspekcji i Ramowy Plan Kontroli dla wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego; opracowuje procedury kontrolne dla wojewódzkich inspektorów transportu drogowego, opiniuje drogowe procedury kontrolne odpowiednich komórek organizacyjnych Inspektoratu; prowadzi kontrolę prawidłowości realizacji zadań Inspekcji w Biurze Kontroli Opłaty Elektronicznej, wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oraz delegaturach terenowych; sprawuje w imieniu Głównego Inspektora nadzór nad działalnością kontrolną wojewódzkich inspektorów transportu drogowego; analizuje realizację zadań Inspekcji wynikających z zadań bieżących oraz wytycznych Głównego Inspektora; analizuje potrzeby szkoleniowe w zakresie szkoleń inspektorów Inspekcji oraz opracowuje szczegółowe programy ich szkolenia; organizuje kursy specjalistyczne i szkolenia inspektorów Inspekcji; zapewnia realizację obowiązku współdziałania Inspekcji z innymi służbami i podmiotami, o których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; wykonuje zadania punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 54d ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; analizuje wnioski o przeprowadzenie kontroli oraz informacje na temat nieprawidłowości w przewozach drogowych, wydając stosowne zalecenia dla wojewódzkich inspektorów transportu drogowego oraz delegatur terenowych; analizuje potrzeby rozwojowe systemów teleinformatycznych wspierających czynności kontrolne i bierze udział w pracach Biura Teleinformatyki w tym zakresie; koordynuje zbieranie danych z systemów informatycznych Inspekcji, w zakresie danych o działalności kontrolnej, w związku z zapytaniami podmiotów krajowych; we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, koordynuje realizację projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”.

Gabinet Głównego Inspektora GGI

Dyrektor Aldona Wojda
tel. 22 22 04 888
fax: 22 22 04 898

Gabinet Głównego Inspektora zapewnia obsługę organizacyjną prac Głównego Inspektora, Zastępców Głównego Inspektora oraz zespołów doradczych i opiniodawczych, działających przy Głównym Inspektorze; koordynuje proces przygotowań obronnych; realizuje zadania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej; odpowiada za prowadzenie polityki Inspektoratu i Inspekcji z zakresu współpracy międzynarodowej; koordynuje i nadzoruje sprawy związane z obsługą współpracy Głównego Inspektora z organizacjami międzynarodowymi oraz pozarządowymi organizacjami krajowymi; nadzoruje i koordynuje zadania związane ze współpracą międzynarodową Inspekcji; nadzoruje sprawy związane z prawidłowym i terminowym załatwianiem skarg, wniosków i petycji; we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi przygotowuje projekty odpowiedzi Głównego Inspektora na zapytania, dezyderaty i interpelacje poselskie oraz oświadczenia senatorskie dotyczące pracy Inspektoratu oraz Inspekcji; koordynuje udostępnianie informacji publicznej, wystąpienia związane z działalnością lobbingową; koordynuje zadania związane z kontrolą zarządczą; zapewnia obsługę organizacyjną Wieloosobowego Stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego; monitoruje przestrzeganie w Głównym Inspektoracie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125); realizuje zadania z zakresu kontroli wewnętrznej koordynuje oraz monitoruje stan realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie kontroli zewnętrznych; realizuje w Inspektoracie zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742); realizuje zadania dotyczące informacji oznaczonych klauzulą „Tajemnica skarbowa”, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.), a także zadania związane z przyjmowaniem i ewidencjonowaniem oświadczeń majątkowych, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399) oraz w ustawie z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537).

Biuro Informacji i Promocji BIP

Dyrektor Marcin Gałuszko
tel. 22 220 49 37
fax: 22 220 48 98

Biuro Informacji i Promocji odpowiada za prowadzenie polityki medialnej Inspektoratu; odpowiada za realizację zadań związanych z działalnością edukacyjną oraz promocyjną i informacyjną Inspektoratu i Inspekcji, w szczególności: koordynuje komunikację wewnętrzną i zewnętrzną Inspektoratu i Inspekcji, administruje i nadzoruje rozwój portalu i profili społecznościowych Inspektoratu, odpowiada za koordynację prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Inspektoratu; opracowuje strategie działań promocyjnych i komunikacyjnych; tworzy politykę informacyjną Inspektoratu; realizuje programy popularyzujące efekty zrealizowanych przez Inspekcję zadań i upowszechniających informacje o działalności Inspekcji; opracowuje materiały prasowe i komunikaty do mediów; przygotowuje i obsługuje konferencje, seminaria i innego rodzaju spotkania, których organizatorem jest Główny Inspektor; prowadzi sprawy związane z udziałem Inspektoratu w imprezach organizowanych przez instytucje zewnętrzne, planuje i przygotowuje udział Inspekcji w targach, wystawach oraz innych imprezach promocyjnych; buduje pozytywny wizerunek i utrzymuje relacje z interesariuszami i partnerami Inspektoratu; wykonuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, których realizacja należy do Głównego Inspektora, w tym sporządza roczną informację o zrealizowanych lub podjętych w tym zakresie zadaniach.

Biuro Prawne BP

Dyrektor Katarzyna Bartold 
tel. 22 22 04 829
fax: 22 22 04 895, 22 22 04 891

Biuro Prawne realizuje obsługę prawną Głównego Inspektoratu w zakresie wykonywania kompetencji Głównego Inspektora jako organu administracji publicznej wyższego stopnia; prowadzi postępowania administracyjne odwoławcze lub z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, za wyjątkiem spraw należących do właściwości Gabinetu Głównego Inspektora; prowadzi postępowania w trybach nadzwyczajnych na podstawie przepisów k.p.a., z wyłączeniem spraw należących do właściwości Biura Finansowego, Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej, Gabinetu Głównego Inspektora i Biura do spraw Transportu Międzynarodowego; rozpoznaje ponaglenia na bezczynność lub przewlekłość wojewódzkich inspektorów transportu drogowego oraz ponaglenia na bezczynność lub przewlekłość Głównego Inspektora, w sprawach należących do właściwości Biura Prawnego; zapewnia reprezentację Głównego Inspektora w postępowaniach sądowoadministracyjnych, sądowych i postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów odrębnych, za wyjątkiem spraw należących do właściwości rzeczowej Gabinetu Głównego Inspektora, Biura Finansowego, Biura Dyrektora Generalnego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym i delegatur terenowych; zapewnia, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu, obsługę udziału Głównego Inspektora w procesie legislacyjnym w zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących przewozu drogowego oraz działania Inspekcji; w uzgodnieniu z komórką organizacyjną właściwą do spraw współpracy międzynarodowej zapewnia uczestnictwo w pracach wybranych zespołów i grup roboczych w ramach współpracy międzynarodowej; udziela informacji prawnej w zakresie kontroli przestrzegania obowiązków lub warunków wykonywania przewozu drogowego.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD

Dyrektor Weronika Biaduń
tel. 22 22 04 505
fax: 22 22 04 599

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym wykonuje zadania związane z: ujawnianiem za pomocą urządzeń rejestrujących naruszeń przepisów ruchu drogowego w zakresie przekraczania dopuszczalnej prędkości oraz niestosowania się do sygnałów świetlnych; prowadzeniem postępowań w sprawach o naruszenia związane z niestosowaniem się do limitów prędkości oraz sygnalizacji świetlnej ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących; współdziałaniem z zarządcami dróg w zakresie instalacji i usuwania urządzeń rejestrujących, instalacją i utrzymaniem urządzeń rejestrujących położonych w pasie drogowym wybranych rodzajów dróg; współdziałaniem z organami administracji publicznej w zakresie funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym; współpracą z instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi w celu monitorowania najnowszych rozwiązań służących automatycznemu nadzorowi nad ruchem drogowym.

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego BTM

Dyrektor Małgorzata Wojtal-Białaszewska
tel. 22 22 04 333
faks: 22 22 04 306
e-mail: sekretariat.btmgitd.govpl

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego realizuje zadania związane z kompetencjami Głównego Inspektora w zakresie: przyznawania uprawnień do wykonywania transportu drogowego, w szczególności: zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; licencji wspólnotowych; świadectw kierowcy; zezwoleń, w tym na wykonywanie przewozów regularnych; licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie osób; weryfikacji i kontroli przyznanych uprawnień, w szczególności: spełnienia warunków, na jakich przyznano uprawnienia, w tym związanych z oceną dobrej reputacji przewoźnika drogowego oraz zarządzającego transportem, wykonania przez podmiot któremu przyznano uprawnienie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa; ochrony praw pasażerów korzystających z przewozu drogowego w ramach usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 55 z 28.02.2011, str. 1); prowadzenia postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w sprawach zgodnych z właściwością Biura; prowadzenia postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych w pierwszej instancji w sprawach w sprawach zgodnych z właściwością Biura, z wyjątkiem spraw w których została wydana decyzja administracyjna w wyniku rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy; obsługi administracyjno-technicznej komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych; prowadzenia punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 51, z późn. zm.); prowadzeniem krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE.

Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej BKOE

Dyrektor Martyna Kaźmierczak-Buła 
tel. 22 22 04 700
fax: 22 22 04 899

Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej opracowuje strategie, plany oraz procedury kontroli elektronicznego poboru opłat; analizuje dane pochodzące z systemu elektronicznego poboru opłat w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań związanych z wykrywaniem i ujawnianiem naruszeń prawa, a także niekorzystnych dla Skarbu Państwa zjawisk i zachowań użytkowników dróg krajowych, wykorzystując narzędzia i systemy stanowiące element systemu elektronicznego poboru opłat, współpracując w tym zakresie z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych; współpracuje z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych w sprawach związanych z przygotowaniem, wdrożeniem i użytkowaniem Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, o którym mowa w art. 13hb ust. 1bb ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087) w zakresie kontroli prawidłowości uiszczenia tej opłaty; monitoruje dyslokację Mobilnych Jednostek Kontrolnych oraz formułuje wnioski służące realizacji zadań kontrolnych; prowadzi kontrolę obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych; prowadzi postępowania administracyjne w pierwszej instancji w sprawach dotyczących naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, w tym postępowania w trybach nadzwyczajnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. 256 i 695), zwanej dalej: „k.p.a.”, z wyłączeniem postępowań w sprawach, w których został złożony wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy; prowadzi postępowania w sprawach o wykroczenia wynikające z kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych; podejmuje czynności zmierzające do wyegzekwowania nałożonych kar pieniężnych z tytułu naruszeń związanych z kontrolą opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych.

Biuro Teleinformatyki BT

Dyrektor Grażyna Mieszczak

tel.: 22 22 04 234

Biuro Teleinformatyki odpowiada za realizację zadań związanych z utrzymaniem sprawnej i wydajnej infrastruktury teleinformatycznej; rozwojem technologicznym systemów teleinformatycznych; nadzorowaniem stanu technicznego posiadanych urządzeń teleinformatycznych; zachowaniem optymalnego stanu zabezpieczeń teleinformatycznych; utrzymaniem wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji elektronicznej; analizą zgłoszonych potrzeb teleinformatycznych oraz związanym z tym przygotowywaniem planów oraz specyfikacji zakupów; zapewnianiem pracownikom Inspektoratu właściwych narzędzi informatycznych backoffice’owych. Zadania realizowane przez Biuro  Teleinformatyki dotyczą aspektów technicznych IT oraz infrastruktury teleinformatycznej zarządzanej przez Biuro.

Biuro Finansowe BF

Dyrektor Małgorzata Niedziółka-Wysokińska
tel.: 22 22 04 727
fax: 22 22 04 899

Do właściwości Biura Finansowego należy planowanie i wydatkowanie budżetu; realizowanie zadań związanych z opracowywaniem budżetu w układzie zadaniowym i tradycyjnym; prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Inspektoratu oraz jego obsługa kasowa i finansowo-księgowa; współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego przy tworzeniu polityki wynagrodzeniowej i nadzorowanie wdrażania polityki wynagrodzeniowej w uzgodnieniu z Biurem Dyrektora Generalnego oraz administrowanie funduszem wynagrodzeń; nadzorowanie i monitorowanie procesu sprawozdawczego w Inspektoracie w zakresie sprawozdań finansowych i budżetowych; prowadzenie i aktualizacja ewidencji majątku oraz wsparcie w zakresie terminowego i prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji; prowadzenie spraw dotyczących gospodarki mandatowej; rozliczanie i dochodzenie publicznoprawnych i cywilnoprawnych należności pieniężnych Inspektoratu, z wyłączeniem kar pieniężnych pozostających we właściwości Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej; prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie ulg w spłacie należności publicznoprawnych pozostających we właściwości Głównego Inspektora, za wyjątkiem spraw z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy należących do właściwości Biura Prawnego; prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych odnoszących się do decyzji wydanych przez Głównego Inspektora w przedmiocie ulg w spłacie należności publicznoprawnych, za wyjątkiem decyzji, w których była wydana decyzja z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie udzielenia ulgi; prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie należności  cywilnoprawnych; rozpatrywanie ponagleń na bezczynność lub przewlekłość w sprawach należących do właściwości Biura; pozyskiwanie środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz wykonywanie obowiązków beneficjenta, wynikających z zadań Biura.

Rzecznik prasowy

Monika Niżniak

tel. kom. +48 882 434 262

tel. 22 22 04 937

 

Koordynator ds. dostępności

email: dostepnosc@gitd.gov.pl

tel. 22 22 04 852

 

Inspektor Ochrony Danych

Magdalena Gromadzka
email: iod@gitd.gov.pl

Osoba zastępująca Inspektora Ochrony Danych Osobowych w czasie nieobecności
Dariusz Bogucki
email: iod@gitd.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza GITD

Adres skrytki ePUAP: /canard_gitd/skrytka

 

Informacja o publikacji

Opublikowano: Adam Polej - 30.05.2014 10:27:50
Ostatnia aktualizacja: Adam Polej - 01.10.2021 15:24:27

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności