GITD - treść główna

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego odbywa się w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46 z późn. zm.).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne:

1) skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kpa;

2) skarga pochodząca od innych osób stanowi materiał, który organ prowadzący postępowanie powinien rozpatrzyć z urzędu.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Stosownie do art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego, skarga lub wniosek powinny zawierać co najmniej dane skarżącego, jego adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

1) być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;

3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Skargi i wnioski wnoszone pisemnie należy kierować na adres:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Al. Jerozolimskie 94

00-807 Warszawa

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącym praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L/2011.55.1) jeżeli pasażer objęty niniejszym rozporządzeniem chce wnieść skargę do przewoźnika, składa ją w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym usługa regularna została wykonana lub w którym usługa regularna powinna była zostać wykonana. W ciągu jednego miesiąca od dnia wpłynięcia skargi przewoźnik powiadamia pasażera, że jego skarga została uznana, oddalona lub jest w dalszym ciągu rozpatrywana. Termin, w jakim ma zostać udzielona ostateczna odpowiedź, nie przekracza trzech miesięcy od dnia wpłynięcia skargi (art. 27 rozporządzenia 181/2011).

W przypadku gdy pasażer został zawiadomiony przez przewoźnika drogowego o nieuwzględnieniu wniesionej do niego skargi na podstawie art. 27 rozporządzenia nr 181/2011 albo nie uzyskał odpowiedzi na taką skargę w terminie określonym w art. 27 tego rozporządzenia, może wnieść skargę na przewoźnika drogowego w sprawie naruszenia przez niego przepisów rozporządzenia nr 181/2011 (art. 82b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym). Organem właściwym do rozpatrzenia skargi w przewozach regularnych w międzynarodowym transporcie drogowym jest Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Do skargi pasażer dołącza kopię skargi skierowanej do przewoźnika drogowego, kopię odpowiedzi na tę skargę albo oświadczenie, że odpowiedź nie została udzielona w terminie określonym w art. 27 rozporządzenia nr 181/2011, a ponadto:

1) kopię biletu lub potwierdzonej rezerwacji na daną trasę,

2) inne dokumenty potwierdzające naruszenie przepisów rozporządzenia nr 181/2011

- o ile je posiada.

Skargę należy kierować na adres:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Al. Jerozolimskie 94

00-807 Warszawa

W sprawach skarg i wniosków wyznaczony pracownik GITD przyjmuje interesantów, po uprzednim umówieniu się, w czwartki do godziny 17:00. W pozostałe dni interesanci są przyjmowani w godzinach pracy Urzędu (8:15 - 16:15).

Kierownictwo CANARD przyjmuje w sprawach skarg i wniosków, w zakresie działalności merytorycznej Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w godzinach od 15:00-16:00, w siedzibie CANARD przy ul. Przyczółkowej 109a, po uprzednim umówieniu się.

Kontakt:

Sekretariat CANARD

tel. 22 22 04 505

Odwołanie od decyzji wydanej przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego wnosi się do GITD za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji. W przypadku kompletnego odwołania sprawy załatwiane są w terminach przewidzianych przepisami kpa. Jeżeli podanie (odwołanie, zażalenie) nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, wzywa się wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni, nieusunięcie braków powoduje pozostawienie podania (odwołania, zażalenia) bez rozpoznania.

Decyzja wydana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego jest ostateczna w toku instancji. W terminie 30 dni od jej doręczenia stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę należy wnieść za pośrednictwem Głównego Inspektora Transportu Drogowego:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Al. Jerozolimskie 94

00-807 Warszawa

Zgodnie z treścią art. 14a Kodeksu Postępowania Administracyjnego organy administracji publicznej umożliwiają stronom ocenę działania urzędów kierowanych przez te organy, w tym pracowników tych urzędów. Powyższy przepis został wprowadzony ustawą z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018, poz. 650) i obowiązuje od 30 kwietnia 2018 r.

Informacja o publikacji

Opublikowano: GITD - 30.05.2014 10:11:04
Ostatnia aktualizacja: Adam Polej - 20.08.2021 13:46:17

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności