GITD - treść główna

Rejestry, ewidencje, archiwa

REJESTR SKARG I WNIOSKÓW

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46 z późn. zm.). W Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego rejestr skarg i wniosków prowadzi Gabinet Głównego Inspektora.

Do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w 2016 roku wpłynęło 26 pism zakwalifikowanych jako skarga w rozumieniu Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Siedem z nich zostało przekazanych według właściwości innym organom do rozpatrzenia.

Sześć skarg przedstawiało zarzuty dotyczące działalności Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego, cztery – pracowników. Jedna dotyczyła złej obsługi pasażerów przez przewoźnika. Siedem skarg złożono wobec czynności podjętych w sprawach o wykroczenie, jedna skarga dotyczyła niewydania wiążącej interpretacji przepisów prawa. Wszystkie skargi zostały uznane za bezzasadne. Ponadto, siedem skarg zostało przekazanych według właściwości do innych organów. Pięć skarg przekazano do Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego, a jedną do wojewody.

PETYCJE

W 2020 roku do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wpłynęła jedna petycja na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), dotycząca zainstalowania odcinkowego pomiaru prędkości na drodze krajowej nr 74 w miejscowości Biała. W dniu 29 grudnia 2020 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.


ARCHIWA

Organizację i zakres działania archiwum zakładowego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, a w szczególności tryb postępowania z aktami przekazywanymi do archiwum zakładowego, zasady przechowywania, udostępniania i przekazywania materiałów do Archiwum Akt Nowych oraz tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej określa Instrukcja Organizacji i Zakresu Działania Archiwum Zakładowego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Archiwum zakładowe udostępnia akta dla celów służbowych i naukowo – badawczych. Udostępnianie akt dla celów służbowych odbywa się na miejscu w archiwum zakładowym lub akta wypożycza się poza archiwum zakładowe, ale w obrębie jednostki organizacyjnej, na podstawie karty udostępniania, za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, która dane akta wytworzyła.Korzystanie z dokumentacji dla celów naukowo – badawczych i innych odbywa się na miejscu w archiwum zakładowym, stosownie do przepisów:

  1. ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164)
  2. ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1914),
  3. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1781),
  4. ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U.z 2019, poz. 742),
  5. ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176),
  6. rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 246),
  7. aktów wykonawczych do ustaw i rozporządzeń.

Informacja o publikacji

Opublikowano: GITD - 30.05.2014 10:11:05
Ostatnia aktualizacja: Adam Polej - 30.06.2021 15:28:42

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności